Blog
ponedjeljak, veljača 5, 2007
Kao što sam rekao,  na početku neke osnovne stvari o financijskim izvještajima.
Temeljni financijski izvještaji su
: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o zadržanoj dobiti, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijske izvještaje.

Bilanca prikazuje imovinu kojom poduzeće raspolaže (aktiva) i izvore te imovine- obveze i kapital (pasiva) na određeni datum. Dakle osnovni elementi bilance su: imovina, obveze i kapital.
Imovina se može podijeliti na
1. kratkotrajnu imovinu (tekuća ili obrtna imovina) - dio imovine za koji se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u razdoblju kraćem od jedne godine. Osnovni oblici: novac, potraživanja, financijska imovina i zalihe.
2. dugotrajnu imovinu (stalna ili fiksna imovina) - dio ukupne imovine koji se postepeno pretvara u novac u toku više obračunskih razdoblja, tj više od jedne godine. Osnovni oblici: materijalna, nematerijalna, financijska i potraživanja
Obveze i kapital.
Nabavljanjem imovine od određenih izvora stvaraju se obveze prema vlasnicima te imovine. 
Izvore imovine prema vlasništvu dijelimo na: vlastite (kapital ili glavnica) i tuđe (obveze).
Prema roku dospijeća razlikuju se: kratkoročne obveze, dugoročne obveze i trajni izvori (kapital ili glavnica).
Razlika  između ukupne imovine i ukupnih obveza čini vlasničku glavnicu, odnosno kapital poduzeća. 
Kapital čine dva dijela: dio koji je uložen i dio koji je zarađen poslovanjem.

Račun dobiti i gubitka prikazuje aktivnosti poduzeća u određenom razdoblju. osnovni elementi tog izvještaja su prihodi, rashodi i njihova razlika tj. dobit ili gubitak.
Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine ili smanjenja obveza, a rashodi su posljedica smanjenja imovine i povećanja obveza.
Mogu biti redovni (poslovni i financijski) i izvanredni.

Izvještaj o zadržanoj dobiti.
Zadržana dobit ili zarada čini dio vlasničke glavnice, odnosno kapitala. Primarno se formira iz ostvarene dobiti i čini dio dobiti koje poduzeće zadržava za unapređenje svog poslovanja. 
Ovaj izvještaj zapravo pokazuje politiku raspodjele dobiti na dio koji pripada vlasnicima i na dio koji se zadržava u poduzeću.

Izvještaj o novčanom toku prikazuje izvore pribavljanja i način upotrebe novca. Osnovni elementi ovog izvještaja su primici i izdaci novca. Razlika između primitka i prihoda je u tome što se prihodi priznaju onda kada su nastali a ne kada je novac stvarno primljen ili isplaćen. 
Primici i izdaci novca se selektiraju i u izvještaju prikazuju kao primici i izdaci novca iz: - poslovne aktivnosti, -investicijske aktivnosti i - financijske aktivnosti.

Bilješke uz financijske izvještaje- dodatno pojašnjavaju i razrađuju podatke iz nekih pozicija u tim izvještajima.
analiza @ 13:29 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare